۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم اﯾﭙﺴﻮم ﻣﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم از ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ. ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﺑﻠﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺘﻮن و ﺳﻄﺮآﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻟﺎزم اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی زﯾﺎدی در ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ درﺻﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاوان ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن راﯾﺎﻧﻪ ای ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﻃﺮاﺣﺎن ﺧﻠﺎﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮو در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم و دﺷﻮاری ﻣﻮﺟﻮد در اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ وزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺳﻮاﻟﺎت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻫﻞ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺎﺳﺎ

لورم اﯾﭙﺴﻮم ﻣﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم از ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ. ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﺑﻠﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺘﻮن و ﺳﻄﺮآﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻟﺎزم اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی زﯾﺎدی در ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ درﺻﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاوان ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن راﯾﺎﻧﻪ ای ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﻃﺮاﺣﺎن ﺧﻠﺎﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮو در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم و دﺷﻮاری ﻣﻮﺟﻮد در اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ وزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺳﻮاﻟﺎت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻫﻞ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺎﺳﺎ

news.past_news

blogDetails

فراخوان مسابقه طراحی معماری

لورم ایپسوم متن ساختگی نامفهوم از طراحان گرافیک است

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
blogDetails

فراخوان مسابقه طراحی معماری

لورم ایپسوم متن ساختگی نامفهوم از طراحان گرافیک است

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰