درک بهتر آثار معماری و ارتقای سواد عمومی، همچنین ایجاد فضای مطلوب دربازدید از آثار تاریخی ایران و جهان

مشخصات رو برای بازدید کامل کن.