header

استارتاپ استودیوی هفت‌و‌هشت

ما در استارتاپ استودیوی هفت‌و‌هشت معتقدیم که ایده‌ها همیشه وجود دارند اما مهم این است که یک تیم قوی برای عملی کردن آنها تشکیل شود. تفاوت استارتاپ استودیو با شتاب‌دهنده در این است که ما با توجه به نیازی که در بازار کارمان به وجود آمده است، ایده‌ایی را شکل می‌دهیم و سپس برای این ایده به تشکیل تیم می‌پردازیم و در صورتی که تیم بتواند این ایده را عملی کرده و به اجرا برساند درصدی از سهام شرکتی که تاسیس می شود را در اختیار آنان قرار می دهیم. بنابراین تعهد، تخصص و پشتکار بزرگترین شرط پذیرش در استارتاپ استودیوی هفت‌و‌هشت است.

ثبت درخواست برای پذیرش در استارتاپ‌ استودیوی هفت‌و‌هشت