فعالیت تیم ،طراحی وتوسعه نرم افزارو بازی های رایانه ای برای پلتفرم های موبایل ،رایانه و کنسول های خانگی

مشخصات رو برای بازدید کامل کن.